Energetické úspory ve společnosti ECO - RETEL s.r.o.

Evropská Unie Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015395:

„Energetické úspory ve společnosti ECO - RETEL s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu recyklace stavebních odpadů a nakládání se stavebními materiály společnosti ECO - RETEL s.r.o. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením čelního nakladače a jeho nahrazení pásovým rypadlem s lepšími manipulačními vlastnostmi a úspornějším motorem, které při srovnatelném výkonu umožňuje znatelně efektivnější využití energie. Místem realizace je recyklační a zpracovatelské centrum, které se nachází na pronajatých pozemcích 858, 868/2, 871/2, 869, 870 a 859 v k. ú. Dalovice u Mladé Boleslavi.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského procesu. Používaný nakladač je sice stále poměrně efektivní, co se týče dosahovaných výkonů v absolutních hodnotách, ale jeho využití není zcela vhodné jak vzhledem k roku výroby, tak i vzhledem k tomu, že původní určení tohoto stroje je spíše pro přímé stavební práce a úpravy, než pro přesnou manipulaci s náklady při nakládání do prostorově omezené násypky, a tak je jeho efektivita v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které musí respektovat nákladovou tvorbu ceny.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu recyklovaného stavebního materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu vyprodukovaného recyklátu libovolné kategorie.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.